Vientiane Times Lao
ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງຊຸດທີ II ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນເດືອນກຸມພາ 2021

ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງຊຸດທີ II ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນເດືອນກຸມພາ 2021

ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງຊຸດທີ II ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນ ອາທິດ ວັນທີ 21 ເດືອນກຸມພາ 2021 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຊຶ່ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ໄດ້ມີຜູ້ລົງສະໝັກທັງໝົດ 224 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 164 ທ່ານ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ມີຜູ້ລົງສະໝັກທັງໝົດ 789 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 492 ທ່ານ. ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍາມະການອະນຸກໍາມະການເລຂານຸການໂຄສົກຂອງຄະນະກຳມະ ການເລືອກຕັ້ງລະດັບຊາດ ທ່ານ ສົມພູ ດວງສະຫວັນ ໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວ ຕໍ່ສື່ມວນຊົນເມື່ອວັນທີ 20 ພະຈິກ ຜ່ານມາ ທີ່ສະພາ ແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບເລືອກຕັ້ງດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ, ຈໍານວນຜູ້ສະ ໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນ ສສຊ ແລະ ເປັນສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຕ່ລະເຂດມີດັ່ງນີ້:

ການເລືອກຕັ້ງເປັນ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ນວ) ມີຈໍານວນ 23 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 18 ທ່ານ, ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ ນວ ມີຈໍານວນ 49 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 31 ທ່ານ. ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 2 ແຂວງຜົ້ງສາລີ ມີຈໍານວນ 9 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 6 ທ່ານ, ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ມີຈໍານວນ 38 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 24 ທ່ານ. ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 3 ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ ມີ 9 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 6 ທ່ານ ແລະ ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງ ເປັນສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ມີຈໍານວນ 31 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 21 ທ່ານ. ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 4 ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ມີຈໍານວນ 10 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 7 ທ່ານ, ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ມີຈໍານວນ 39 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 25 ທ່ານ. ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 5 ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ມີຈໍານວນ 9 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 6 ທ່ານ, ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ມີຈໍານວນ 31 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 21 ທ່ານ. ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 6 ແຂວງຫຼວງພະບາງ ມີຈໍານວນ 13 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 10 ທ່ານ, ຜູ້ສະໝັກເປັນ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ມີຈໍານວນ 57 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 33 ທ່ານ, ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7 ແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີຈໍານວນ 12 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 9 ທ່ານ, ສະໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ມີຈໍານວນ 54 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 32 ທ່ານ. ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8 ແຂວງ ຫົວພັນ ມີຈໍານວນ 10 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 7 ທ່ານ, ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງ ເປັນສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ມີຈໍານວນ 49 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 29 ທ່ານ. ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 9 ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ມີຈໍານວນ 10 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 7 ທ່ານ, ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ມີຈໍານວນ 39 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 25 ທ່ານ. ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10 ແຂວງ ວຽງຈັນ ມີຈໍານວນ 13 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 10 ທ່ານ, ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ມີຈໍານວນ 53 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 31 ທ່ານ. ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 11 ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ມີຈໍານວນ 10 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 7 ທ່ານ, ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງ ເປັນສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ມີຈໍານວນ 39 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 25 ທ່ານ. ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12 ແຂວງຄໍາມ່ວນ ມີຈໍານວນ 12 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 9 ທ່ານ,  ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງ ເປັນສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ມີຈໍານວນ 50 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 30 ທ່ານ. ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີຈໍານວນ 25 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 20 ທ່ານ, ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງ ເປັນສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ມີຈໍານວນ 69 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 39 ທ່ານ. ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນ ສສຊ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14 ແຂວງສາລະວັນ ມີຈໍານວນ 12 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 9 ທ່ານ, ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງ ເປັນສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ມີຈໍານວນ 44 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 23 ທ່ານ. ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15 ແຂວງຈໍາປາສັກ ມີຈໍານວນ 20 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 15 ທ່ານ, ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ມີຈໍານວນ 55 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 35 ທ່ານ. ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 16 ແຂວງເຊກອງ ມີຈໍານວນ 9 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 6 ທ່ານ, ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງ ເປັນສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ມີຈໍານວນ 30 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 21 ທ່ານ. ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນ ສສຊ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17 ແຂວງ ອັດຕະປື ມີຈໍານວນ 9 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 6 ທ່ານ, ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ມີຈໍານວນ 31 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 21 ທ່ານ. ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງ ເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 18 ແຂວງ ໄຊສົມບູນ ມີຈໍານວນ 9 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 6 ທ່ານ, ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ມີຈໍານວນ 31 ທ່ານ, ເລືອກເອົາ 21 ທ່ານ.

ຂໍ້ມູນ: ສະພາແຫ່ງຊາດ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ