Visit BigblueAgency
ກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານຍອມຮັບວ່າຢູ່ລາວມີການໃຊ້ແຮງງານເດັກເຊັ່ນກັນແຕ່ບໍ່ຮຸນແຮງຄືຫຼາຍປະເທດ

ກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານຍອມຮັບວ່າຢູ່ລາວມີການໃຊ້ແຮງງານເດັກເຊັ່ນກັນແຕ່ບໍ່ຮຸນແຮງຄືຫຼາຍປະເທດ

ກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ: ການໃຊ້ແຮງງານເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ ອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ຍ້ອນ​ວ່າ​ພໍ່​ແມ່​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາໄດ້​ມີ​ການ​ຢຸດ​ງານ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ການ​ແຜ່​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ພະ​ຍາດ​ໂຄວິດ-19 ເຊີ່ງບາງຄັ້ງເດັກອາດເຮັດວຽກເກີນເວລາ ຫຼື ເຮັດວຽກໜັກເກີນໄປຈົນເຂົ້າຂ່າຍເປັນ ການໃຊ້ແຮງງານເດັກໂດຍ​ສະ​ເພາະເຮັດວຽກຢູ່ໃນຂົງເຂດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເດັກ ໂດຍສະເພາະຂົງ ເຂດການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຂົງເຂດບໍ່ແຮ່ ໃນນີ້ເດັກຢູ່ເຂດຊົນນະບົດແມ່ນໜ້າເປັນຫ່ວງຫຼາຍກວ່າເດັກຢູ່ຕົວເມືອງ ຍ້ອນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດຄອບຄົວ.

ກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານໃຫ້​ຮູ້​ຕື່ມ​ອີກວ່າ: ຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາຈາກຂະແໜງຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ເຫັນວ່າ ການໃຊ້ແຮງ ງານຢູ່ລາວຍັງມີລັກສະນະເຂົ້າຂ່າຍເປັນການໃຊ້ແຮງງານເດັກແຕ່ບໍ່ຮຸນແຮງຄືຫຼາຍປະເທດ ແລະ ເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ຈະກຳນົດໄດ້ວ່າຈໍານວນທີ່ເຂົ້າຂ່າຍເປັນການໃຊ້ແຮງງານເດັກໃນແຕ່ລະປີມີຫຼາຍປານໃດ ຍ້ອນບັນດາຜູ້ໃຊ້ແຮງງານບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືສະໜອງຂໍ້ມູນດີເທົ່າທີ່ຄວນ ເຖີງວ່າຂະແໜງຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງໃຫ້ການໃຊ້ແຮງງານເດັກຂອງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານຢູ່ລາວເຂົ້າສູ່ລະບົບຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການທີ່ກໍານົດໄວ້ກໍ່ຕາມ. ການສໍາຫຼວດກ່ຽວກັບການໃຊ້ແຮງງານເດັກຢູ່ ສປປ ລາວ ເກີດ ຂຶ້ນຫຼ້າສຸດ ໃນປີ 2010, ໃນເວລານັ້ນ ມີເດັກປະມານ 265.000 ຄົນ ທີ່ເປັນເດັກເຮັດວຽກເສດຖະກິດ, ໃນນີ້ ມີປະມານ 170.000 ຄົນ ທີ່ເຮັດວຽກເຂົ້າຂ່າຍເປັນການໃຊ້ແຮງງານເດັກ ເຊີ່ງ 90% ແມ່ນເຮັດວຽກເກີນ ເວລາໃນຂະແໜງກະສິກໍາ.

ຂໍ້​ມູນ: ມົດແດງນ້ອຍ

Related Articles

Leave a Reply