Vientiane Times Lao
ຄົນລາວ 47 ຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມສາກົນ ກ່ຽວກັບນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານຕົວເມືອງ ແບບຍືນຍົງ ແລະ ຮອບດ້ານ ITP SUWAS

ຄົນລາວ 47 ຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມສາກົນ ກ່ຽວກັບນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານຕົວເມືອງ ແບບຍືນຍົງ ແລະ ຮອບດ້ານ ITP SUWAS

ຄົນລາວຈຳນວນ 47 ຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມສາກົນ ເລື່ອງນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານຕົວເມືອງ ແບບຍືນຍົງ ແລະ ຮອບດ້ານ ITP SUWAS ນັບແຕ່ປີ 2016-2020 ພາຍໃຕ້ໂຄງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ອົງການຊີດາ ແລະ ບໍລິສັດ NIRAS.

ໃນຈໍານວນ 47 ຄົນ ແມ່ນມາຈາກກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ , ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ, ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ ແລະ ຕົວແທນຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກ ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈໍາປາສັກ.

ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ແມ່ນເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງ, ການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອເພີ່ມການບໍລິການເລື່ອງນ້ຳ ແລະ ສຸຂາພິບານແບບຍືນຍົງ, ໂດຍການຄຳນຶງເຖິງສິດ, ຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍສະເພາະກຸ່ມຄົນສ່ວນໜ້ອຍ.

ໂຄງການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງດັ່ງກ່າວຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນ 2 ທະວີບ ຄື: ອາຟຣິກກາ ແລະ ອາຊີ ໂດຍ ເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ 2016-2020. ໃນອາຊີ ມີ 5 ປະເທດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ໜຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນ ສ ປປ ລາວ.

ໃນປີ 2016 ອົງການຊີດາ ໄດ້ເຊັນສັນຍາ ກັບບໍລິສັດ NIRAS ເພື່ອ ຈັດການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ.

ຂ່າວ-ພາບ: ວຽງດາວັນ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ