Vientiane Times Lao
ຄ່າໂດຍສານລົດໄຟແຕ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບໍ່ເຕນປະມານ 140.000 ກີບ/ຄົນ

ຄ່າໂດຍສານລົດໄຟແຕ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບໍ່ເຕນປະມານ 140.000 ກີບ/ຄົນ

ອີງຕາມເອກະສານໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ນຳພາແນວຄິດ ກ່ຽວກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງລົດໄຟລາວ-ຈີນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວຈີນແຕ່ວຽງຈັນ ຫາ ຊາຍແດນບໍ່ເຕນ ແຂວງອຸດົມໄຊ ມີຄວາມຍາວຫຼາຍກວ່າ 400 ກິໂລແມັດ ຊຶ່ງອັດຕາຄ່າຂົນສົ່ງໂດຍສານລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແມ່ນປະມານ 350 ກີບ/ຄົນ.ກມ (0.3 ຢວນ/ຄົນ/ກມ), ລວມຄ່າໂດຍ ສານແຕ່ວຽງຈັນ-ບໍ່ເຕ່ນ ປະມານ 140.000 ກີບ, ສົມທຽບໃສ່ການຂົນສົ່ງທາງລົດ ແມ່ນຖືກກວ່າເທົ່າໂຕ ແລະ ໃຊ້ເວລາເດີນທາງສັ້ນກວ່າປະມານ 20 ຊົ່ວໂມງ, ສ່ວນອັດຕາຄ່າຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແມ່ນ ປະມານ 600 ກີບ/ໂຕນ/ກມ (0.5 ຢວນ/ໂຕນ/ກມ) ຖືກກວ່າການຂົນສົ່ງທາງລົດ 2 ເທົ່າໂຕ ແລະ ໃຊ້ເວລາສັ້ນກວ່າ 45 ຊົ່ວໂມງ. ລົດໄຟລາວ-ຈີນມີທັງໝົດ 33 ສະຖານີ, ໃນນີ້ 21 ສະຖານີ ຈະເປີດນຳໃຊ້ໃນໄລຍະຕົ້ນ ແລະ 12 ສະຖານີຈະເປີດໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ. ໃນຈຳນວນ 33 ສະຖານີ, ມີສະຖານີໂດຍສານ ແລະ ສິນຄ້າລວມຢູ່ນຳກັນ 11 ແຫ່ງ ແລະ ສະຖານີສິນຄ້າ ສະເພາະ 1 ແຫ່ງ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ສຳລັບການຈັດແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການແລ່ນລົດໄຟ ໂດຍສະເພາະ ການບໍລິການຂົນສົ່ງໂດຍ ສານສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈະເປັນເວລາກາງເວັນ, ການບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຈະເປັນເວລາກາງຄືນ. ສ່ວນການຈັດຖ້ຽວແລ່ນລົດສິນຄ້າ ແລະ ໂດຍສານ ຂອງຈຳນວນຖ້ຽວໄປ-ກັບ ໃນການບໍລິການຂົນສົ່ງ ແມ່ນອີງຕາມແຜນຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ສິນຄ້າ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ແຕ່ລະຕອນທາງ, ເຊິ່ງຈຳນວນຂະບວນລົດໄຟ ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຈະມີ 18 ຂະບວນ, ໃນນັ້ນຂະບວນຂົນສົ່ງໂດຍສານ ມີ 4 ຂະບວນ ແລະ ຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ມີ 14 ຂະບວນ, ຄວາມສາມາດດັດປັບການອອກແບບຈັດຖ້ຽວ ໄປ-ກັບ ເດີນລົດໄຟຕໍ່ວັນ ແມ່ນອີງຕາມສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງຈຳນວນສະຖານີ ທີ່ເປີດນຳໃຊ້ແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ອີງໃສ່ການອອກແບບຄິດໄລ່ ຈໍານວນຂະບວນລົດໄຟໃນແຕ່ລະປີ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການດັດປັບການຈັດຖ້ຽວໄປ-ກັບ ຂອງຂະບວນລົດໄຟຕໍ່ວັນ.

ໃນສະພາບເງື່ອນໄຂຂອງຈຳນວນສະຖານີ ທີ່ເປີດນໍາໃຊ້ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ ມີ 21 ສະຖານີ ແມ່ນສາມາດອອກແບບຈໍານວນຖ້ຽວ ແລ່ນລົດໄດ້ 23 ຖ້ຽວ/ວັນ, ແຕ່ວ່າໃນໄລຍະຍາວຫາກມີການເປີດນຳໃຊ້ສະຖານີຄົບຕາມຈໍານວນ 33 ສະຖານີ ແມ່ນສາມາດເພີ່ມຖ້ຽວການແລ່ນລົດໄດ້ເຖິງ 39 ຖ້ຽວ/ວັນ. 

ຂໍ້ມູນ: ຂ່າວສານປະເທດລາວ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ