Visit BigblueAgency
ຍທຂ ສະເໝີ 3 ນະໂຍບາຍໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເພື່ອຫາທາງອອກໃນ ການຫຼຸດ ຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ-19 ຊ່ວຍປະຊາຊົນ

ຍທຂ ສະເໝີ 3 ນະໂຍບາຍໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເພື່ອຫາທາງອອກໃນ ການຫຼຸດ ຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກໂຄວິດ-19 ຊ່ວຍປະຊາຊົນ

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ (ຍທຂ) ໄດ້ສະເໜີ 3 ນະໂຍບາຍເຖິງຜູ້ອໍານວຍການລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ເມື່ອວັນທີ 29 ເມສາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າຜ່ອນຜັນລາຄາ ແລະ ເລື່ອນເວລາຂອງການຊໍາລະຄ່ານໍ້າປະປາຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ປະເພດຄົວເຮືອນ ແລະ ນອກຄົວເຮືອນໃນໄລຍະທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຫຼື ໃນໄລຍະທີ່ປິດການເຂົ້າ-ອອກທີ່ຢູ່ອາໄສ ຊຶ່ງຜົນການຄົ້ນຄວ້າດ້ານວິຊາການຂອງກົມນໍ້າປະປາ ກະຊວງ ຍທຂ ມີ 3 ນະໂຍບາຍເພື່ອເປັນທາງເລືອກຊຶ່ງປະກອບມີ: ນະໂຍບາຍທີໜຶ່ງ, ໃຫ້ເລື່ອນເວລາໃນການຊໍາລະເງິນຄ່າຊົມໃຊ້ນໍ້າປະປາຂອງເດືອນພຶດສະພາ, ມິຖຸນາ ແລະ ເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2021 ໃຫ້ໄປຊໍາລະໃນເດືອນ ສິງຫາ, ກັນຍາ ແລະ ເດືອນຕຸລາ ປີ 2021 ພ້ອມກັບການຍົກເລີກລະບຽບ/ມາດຕະການວ່າດ້ວຍການຕັດນໍ້າສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ມີໜີ້ເກີນ 90 ວັນ ແລະ ຍົກເລີກການຈັດເກັບມູນຄ່າເພີ່ມ 10% ຕາມກົດໝາຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ.

ນະໂຍບາຍສອງ, ໃຫ້ຫຼຸດລາຄາຄ່າຊົມໃຊ້ນໍ້າປະປາໃນເດືອນ ພຶດສະພາ, ມິຖຸນາ ແລະ ເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2021 ລົງ 5% ແລະ ຍົກເລີກການຈັດເກັບມູນຄ່າເພີ່ມ 10% ຕາມກົດໝາຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ.

ນະໂຍບາຍສາມ, ໃຫ້ຫຼຸດລາຄາຄ່າຊົມໃຊ້ນໍ້າປະປາໃນເດືອນ ພຶດສະພາ, ມິຖຸນາ ແລະ ເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2021 ລົງ 5% ແລະ ຍົກເລີກການຈັດເກັບມູນຄ່າເພີ່ມ 10% ຕາມກົດໝາຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມພ້ອມກັບການເລື່ອນເວລາໃນການຊໍາລະເງິນຄ່າຊົມໃຊ້ນໍ້າປະປາຂອງເດືອນພຶດສະພາ, ມິຖຸນາ ແລະ ເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2021 ໃຫ້ໄປຊໍາລະໃນເດືອນ ສິງຫາ, ກັນຍາ ແລະ ເດືອນຕຸລາ ປີ 2021 ແລະ ຍົກເລີກລະບຽບ/ມາດຕະການວ່າດ້ວຍການຕັດນໍ້າສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ມີໜີ້ເກີນ 90 ວັນ.

Related Articles

Leave a Reply