Vientiane Times Lao
ທະນາຄານໂລກ ໃຫ້ທຶນເພີ່ມ 5ລ້ານ ໂດລາ ເພື່ອການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ

ທະນາຄານໂລກ ໃຫ້ທຶນເພີ່ມ 5ລ້ານ ໂດລາ ເພື່ອການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃນ ສປປ ລາວ

ສະພາບໍລິຫານຂອງທະນາຄານໂລກ (WB) ໄດ້ອະນຸມັດທຶນ ຈຳນວນ 5 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ ສປປ ລາວ ເພື່ອສືບຕໍ່ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃຫ້ຍືນຍົງ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ແນໃສ່ ປັບປຸງການດຳລົງຊີວິດຂອງຊຸມຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.

ທຶນດັ່ງກ່ວ ໄດ້ຖືກອະນຸມັດ ໃນວັນທີ 11 ກຸມພາ 2020 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ.

ທ່ານ ນິໂຄລາ ປອນຕາຣາ (Nicola Pontara), ຫົວໜ້າຫ້ອງການທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວ ວ່າ: ການສະໜອງທຶນເພີ່ມນີ້ ຈະຊ່ວຍ ໃຫ້ ສປປ ລາວ ຄຸ້ມຄອງປ່າຜະລິດ ທີ່ມີສຳຄັນຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ ຂອງ ປະຊາຊົນ ໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ,ຊ່ວຍສຸກຍູ້ການຂະຫຍາຍຕົວ ທາງດ້ານເສດຖະກິດຕາມທິດສີຂຽວ, ມີສົມດູນ ແລະ ຍືນນານ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມມຸ້ງມາດປາຖະໜາ ຂອງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ນັບແຕ່ປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ, ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃຫ້ຍືນນານແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ໄດ້ບັນລຸໝາກຜົນທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ: ໄດ້ຍົກລະດັບ ສະຖານະການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ທີ່ຕິດພັນກັບປ່າໄມ້ ຫຼາຍກ່ວາ 650 ບ້ານ ພາຍໃນ 13 ແຂວງ, ໄດ້ປັບປຸງການວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດປ່າຜະລິດ ຈຳນວນ 41 ແຫ່ງ ຂອງເຂດປ່າຜະລິດທັງໝົດ 51 ແຫ່ງທົ່ວປະເທດ. ກວມເອົາເນື້ອທີ່ 2.3 ລ້ານເຮັກຕາ ເຊິ່ງຜົນໄດ້ຮັບ​​ນີ້ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ ຕໍ່ການຫລຸດຜ່ອນການທຳລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ການປ່ອຍອອກ ອາຍເຮືອນແກ້ວຈາກການທຳລາຍປ່າໄມ້.

ນັບແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ, ໂຄງການ ໄດ້ສ້າງໂອກາດອັນໃໝ່ໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເພື່ອພັດນາດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ຕິດພັນກັບ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃຫ້ຍືນນານ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂອກາດດັ່ງທີ່ກ່າວມານີ້ປະກົດເປັນຈິງ ແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງ ມີທຶນ ແລະ ມີການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການເພີ່ມຕື່ມ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ.

ທ່ານ ສະຕີເຟັນ ເດນີໂອ (Stephen Danyo), ຫົວໜ້າຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງທະນາຄານໂລກ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວ ວ່າ: ການສະໜອງທຶນເພີ່ມ ໃຫ້ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃຫ້ຍືນນານ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຈະເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໃຫ້ດີຂື້ນ ທັງ ເປັນການສ້າງໂອກາດ ດ້ານການລົງທຶນ ຂອງພາກເອກະຊົນ. ສະເພາະ ຈຳນວນທຶນເພີ່ມນີ້ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກ ສະມາຄົເພື່ອການພັດທະນາສາກົນ (IDA) ຂອງທະນາຄານໂລກ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1960 ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາປະເທດທຸກຍາກທີ່ສຸດໃນໂລກ ດ້ວຍການສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ທຶນກູ້ຢືມໃນອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່າ ແລະ ບໍ່ມີດອກເບ້ຍ ໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງການ ແລະ ແຜນງານທີ່ສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ

ພາບ: ທະນາຄານໂລກ

Related Articles

Leave a Reply