Vientiane Times Lao
ທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີ ໃຫ້ເງິນກູ້ 140 ລ້ານໂດລາ ແກ່ໂຄງການພັດທະນາ ຢູ່ ລາວ

ທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີ ໃຫ້ເງິນກູ້ 140 ລ້ານໂດລາ ແກ່ໂຄງການພັດທະນາ ຢູ່ ລາວ

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີ ເຊັນສັນຍາເງິນກູ້ ມູນຄ່າທັງໝົດ 140 ລ້ານໂດລາ ສຳລັບ 3 ໂຄງການຄື: ຂະແໜງ ກະສີກຳ, ການສຶກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດຂອງປະເທດ.
ການເຊັນສັນຍາເງິນກູ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 30 ຕຸລາ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລະຫ່ວາງ ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທ່ານ ຢາຊຸຊິ ເນກິຊິ (Mr Yasushi Negishi), ຜູ້ຕາງໜ້າທະນາຄານ ພັດທະນາ ອາຊີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ຢາຊຸຊິ ໄດ້ກ່າວໃນງານພິທີເຊັນສັນ ຍາເງິນກູ້ວ່າ: ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ລະບົບ ຊົນລະປະທານ, ເສັ້ນທາງຊົນນະບົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂທາງດ້ານໂພສະນາການ ຈະຊ່ວຍປັບປຸງຜະລິດຕະພາບກະສິກຳ, ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ແລະ ມາດຕະຖານການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາກອນ. ການສະໜັບສະໜູນການສຶກສາ ແລະ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກສຶກສາໃນປະເທດທີ່ຈົບມາ ສາມາດເຮັດວຽກຕົວຈິງໄດ້ເລີຍ ແລະ ສ້າງປະ ໂຫຍດຈາກລັກສະນະສະເພາະຂອງປະຊາກອນ. ການສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ການປັບປຸງການເງິນພາກລັດ ຍັງຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ ອ່ອນໄຫວຂອງປະເທດຕໍ່ກັບຜົນກະທົບທາງ ດ້ານເສດຖະກິດ, ຮັກສາສະຖຽນລະພາບຂອງ ການເຕີບໃຫ່ຍດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຮັບປະກັນດ້ານງົບປະມານໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການດ້ານສັງຄົມ.
ການສະໜອງທຶນຂອງທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີ ຈຳນວນ 45 ລ້ານໂດລາ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການ ພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານຊົນນະບົດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງແບບຍືນຍົງ ຈະຊ່ວຍເພີ່ມລາຍຮັບ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນ 4 ແຂວງພາກເໜືອປະກອບມີ ແຂວງ ຫົວພັນ, ຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ຊຽງຂວາງ.  ທັງໝົດນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເພີ່ມຜະລິດ ຕະພາບກະສິກຳຂອງແຂວງ ແລະ ລວມໄປເຖິງການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີ ທີ່ແທດເໝາະ, ກະຕຸ້ນການເຊື່ອມຕໍ່ໃນຂົງ ເຂດທີ່ຫ່າງໄກຕົວເມືອງ ແລະ ການຕອບສະໜອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ປັບປຸງເຄື່ອງມື ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາສຳລັບ ໂພສະນາການໃຫ້ດີຂື້ນ.

ໂຄງການ ການສຶກສາສຳລັບການພັດທະນາຂະ ແໜງການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ອະນຸມັດໂດຍ ທະນາຄານ ພັດທະນາ ອາຊີ ໃນເດືອນກັນຍາ 2019 ເປັນຈຳນວນເງິນ 50 ລ້ານໂດລາ ຈະຊ່ວຍ ໃຫ້ຄວາມພະຍາຍາມຂອງການສຶກສາໃນຂັ້ນມັດທະຍົມ ແລະ ການສຶກສາຫຼັງປະຖົມ ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ປ່ຽນ ແປງ ຂອງຄວາມຕ້ອງການຕະຫຼາດແຮງງານ ເພຶ່ອທີ່ຈະຍົກລະດັບການຈ້າງງານຂອງໄວໜຸ່ມ, ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີ ຍັງຈະຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບສະໜູນວາລະການປັບ ປຸງຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອຈະຊ່ວຍປະກອບໃຫ້ນັກຮຽນມັດທະຍົມ ບົນພື້ນຖານຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ແລະ ຄວາມຮູ້ສະ ເພາະທີ່ຕ້ອງການໃນຕະຫຼາດແຮງງານຕົວຈິງໃນປະຈຸບັນ.

ສຸດທ້າຍ, ເງິນກູ້ນະໂຍບາຍໄລຍະທີໜຶ່ງ 45 ລ້ານໂດລາ ຈາກທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີ ທີ່ສະໜອງໃຫ້ແກ່ແຜນງານສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດ ທີ່ອະນຸຍາດໃນເດືອນ ກັນຍາ 2019, ຈະຊວ່ຍລັດຖະບານປັບປຸງດ້ານພາສີ ແລະ ສ້າງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທາງດ້ານການເງິນ. ທັງໝົດນີ້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບການສະໜັບສະ ໜູນຂອງທະນາຄານ ພັດທະນາ ອາຊີ ສຳລັບການປັບປຸງໃນໄລຍະຍາວ, ອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການເປັນຫຼັກ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານລາວ.
ຂ່າວ: ບົວຜັນ
ພາບ: ບຸນທຽມ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ