Vientiane Times Lao
ບໍລິສັດ ກຸ່ມຄຳໄພຊະນະ ສຳປະທານໂຄງການ KPG ພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຄົບວົງຈອນ ຢູ່ແຂວງໄຊສົມບູນ

ບໍລິສັດ ກຸ່ມຄຳໄພຊະນະ ສຳປະທານໂຄງການ KPG ພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຄົບວົງຈອນ ຢູ່ແຂວງໄຊສົມບູນ

ບໍລິສັດ ກຸ່ມຄຳໄພຊະນະ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ແລະ ອົງການປົກຄອງ ແຂວງໄຊສົມບູນ, ຕາງໜ້າໂດຍ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ເຊັນສັນຍາ ຫວ່າງບໍດົນມານີ້ ເພື່ອສຳປະທານໂຄງການ KPG ພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຄົບວົງຈອນ ຢູ່ເມືອງອະນຸວົງ, ທ່າໂທມ ແລະ ລ້ອງແຈ້ງ ແຂວງໄຊສົມບູນ.

ໂຄງການ KPG ພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຄົບວົງຈອນ ແມ່ນໄດ້ສຳປະທານດິນລັດ ແລະ ສົ່ງເສີມປະຊາຊົນ ປູກພືດຜັກປອດສານພິດ ແລະ ລ້ຽງສັດເປັນສິນຄ້າ ໃນຂອບເຂດພື້ນທີ່ ເມືອງອະນຸວົງໃນເນື້ອທີ່ 102 ເຮັກຕາ, ເມືອງທ່າໂທມ 990 ເຮັກຕາ, ເມືອງລ້ອງແຈ້ງ 100 ເຮັກຕາ, ຊຶ່ງບໍລິສັດຈະລົງທຶນທັງໝົດ 95 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໄລຍະເວລາສຳປະທານ 50 ປີ.

ໃນນັ້ນ, ນະໂຍບາຍຂອງລັດທີ່ມີຕໍ່ໂຄງການ ແມ່ນອິງໃສ່ຍົກເວັ້ນພາສີ, ສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ ສຳລັບການນຳເຂົ້າປັດໄຈການຜະລິດ ທີ່ ສປປ ລາວ ບໍ່ຜະລິດເອງໄດ້  ເປັນຕົ້ນ ກົນຈັກກະສິກຳ, ວັດຖຸດິບຕ່າງໆ ພ້ອມທັງຍົກເວັ້ນຄ່າສຳປະທານທີ່ດິນທີ່ລັດຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຍົກເວັ້ນອາກອນກຳໄລຈາກການການບໍລິການ, ການຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນຕະພັນກະສິກຳ ໃນໄລຍະ 15 ປີ.

ສຳລັບພັນທະຂອງບໍລິສັດ, ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍຄົບຖ້ວນຕາມເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້  ແມ່ນຈະໄດ້ຄິດໄລ່ຄ່າສຳປະທານທີ່ດິນຂອງລັດ ໃນອັດຕາ 5 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ເຮັກຕາຕໍ່ປີ ແລະ ທຸກໆ 5 ປີ ຄິດໄລ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 5 ສ່ວນຮ້ອຍ, ພ້ອມກັນນີ້ ບໍລິສັດຕ້ອງວາງເງິນຄໍ້າປະກັນ ຈຳນວນ 100.000.000 ລ້ານກີບ, ປະກອບສ່ວນເງິນຄຸ້ມຄອງໂຄງການ 5000 ໂດລາ ແລະ ເງິນຕິດຕາມທາງດ້ານວິ ຊາການ 5000 ໂດລາ, ທັງນີ້ ກໍເພື່ອເປັນການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ກໍຄືພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຊາວ ແຂວງໄຊສົມບູນ ໃຫ້ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ.

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ບໍລິສັດກຸ່ມຄຳໄພຊະນະ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ນຳເອົາແກ່ນຫຍ້າໄປໃຫ້ປະຊາຊົນປູກ ແລະ ນຳເອົາງົວແມ່ພັນພື້ນເມືອງລາວໄປໃຫ້ປະຊາຊົນລ້ຽງ ຢູ່ເມືອງອະນຸວົງ ແລະ ເມືອງທ່າໂທມ ຈຳນວນ 900 ກວ່າໂຕ.

ຂ່າວ: ພຸດທະສອນ ເວດສະວົງ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ