Vientiane Times Lao
ປທສ ຂະຫຍາຍເວລາການຂຶ້ນທະບຽນ ເລກໝາຍໂທລະສັບ ແລະ ຊິມເນັດ ອອກໄປຮອດກາງປີ 2021

ປທສ ຂະຫຍາຍເວລາການຂຶ້ນທະບຽນ ເລກໝາຍໂທລະສັບ ແລະ ຊິມເນັດ ອອກໄປຮອດກາງປີ 2021

ເພື່ອເປັນການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ເຂດຫ່າງໄກສອນຫຼກ ແລະ ຜູ້ທີ່ກະກຽມເອກະສານທີ່ໃຊ້ປະກອບການຂຶ້ນທະບຽບໍ່ທ່ວງທັນ, ເນື່ອງຈາກສະພາບການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19.

ຫ້ອງການ ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ປທສ) ໄດ້ອອກແຈ້ງການເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ກ່ຽວກັບການຂຶ້ນທະບຽນດັ່ງກ່າວວ່າ: ຈະໄດ້ຂະຫຍາຍເວລາການຂຶ້ນທະບຽນ ເລກໝາຍໂທລະສັບລະບົບ ( 020, 030) ແລະ ຊິມເນັດ ຊຶ່ງເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ວັນທີ 01/01/2021 ເຖິງ 01/07/2021, ໂດຍການແບ່ງອອກເປັນສາມໄລຍະດັ່ງນີ້:

ໄລຍະທີໜຶ່ງ, ວັນທີ 01/01/2021-31/05/2021, ສຶບຕໍ່ຂຶ້ນທະບຽນ ເລກໝາຍໂທລະສັບ ແລະ ຊິມເນັດ, ສໍາລັບ ເບີທີີ່ຍັງບໍ່ທັນ ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ໃນໄລຍະນີ້ ເລກໝາຍໂທລະສັບຈະຍັງສາມາດນໍາໃຊ້ໂທເຂົ້າ-ອອກໄດ້ປົກກະຕິ.

ສໍາລັບໄລຍະທີສອງ, ວັນທີ 01/06/2021-30/06/2021, ເລກໝາຍທີ່ຍັງບໍ່ຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ແລະ ຊິມເນັດ ແມ່ນຍັງຮັບໂທລະສັບໄດ້ ແຕ່ບໍ່ສາມາດໂທອອກໄດ້ (ຍົກເວັ້ນເບີສຸກເສີນ) ແລະ ບໍ່ສາມາດຫຼີ້ນເນັດໄດ້, ແຕ່ຍັງຈະຮັກສາມູູນຄ່າທີ່ຍັງເຫຼືອໄວ້ໃນລະບົບ.

ສະເພາະໄລຍະທີສາມ ເປັນໄລຍະສຸດທ້າຍ, ຫຼັງຈາກ ວັນທີ 01/07/2021, ເລກໝາຍທີ່ຍັງບໍ່ຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ແລະ ຊິມເນັດ ຈະຖຶກປິດການນໍາໃຊ້, ບໍ່ສາມາດ ໂທເຂົ້າ-ອອກ ແລະ ບໍ່ສາມາດຫຼີ້ນເນັດໄດ້, ແຕ່ບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການສາມາດເປິດຄືນໃຫ້ຜູ້ນໍາໃຊ້ເລກໝາຍໂທລະສັບ ແລະ ຊິມເນັດໄດ້ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 30 ວັນ ນັບຈາກວັນທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນໄລຍະທີສາມນີ້.

ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ນໍາໃຊ້ເລກໝາຍໂທລະສັບ ແລະ ຊິມເນັດ ໃຫ້ມາຂຶ້ນທະບຽນ ໃຫ້ຖຶກຕ້ອງຕາມລະບຽບການຂອງກະຊວງ ປທສ ໃນໄລຍະເວລາທີ່ກໍານົດໄວ້.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ