Vientiane Times Lao
ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ຫຼຸດ 150 kWh ລາຄາຈະຫລຸດ 50% ຖ້າທຽບກັບຜູ້ຊົມໃຊ້ເກີນ 150 kWh

ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ຫຼຸດ 150 kWh ລາຄາຈະຫລຸດ 50% ຖ້າທຽບກັບຜູ້ຊົມໃຊ້ເກີນ 150 kWh

ຈາກກະແສສັງຄົມທີ່ໄດ້ມີການໂຈມຕີຢ່າງໜັກໜ່ວງກ່ຽວກັບລາຄາໄຟຟ້າທີ່ແພງກ່ຽວກັບການປັບລາຄາໂຄງສ້າງໃໝ່ນີ້ໂດຍເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ພຶດສະພາ 2020 ນີ້, ບາງຄົນກໍ່ມີຄໍາຖາມວ່າ ປະເທດລາວເປັນປະເທດ ທີ່ມີເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ຜະລິດໄຟຟ້າຫຼາຍເປັນຫຍັງລາຄາຄື ແພງແທ້.

ຫຼ້າສຸດ, ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໄດ້ອອກມາຊີ້ແຈງຜ່ານທາງໂທລະພາບແຫ່ງຊາດມື້ວານນີ້ວ່າ ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າທຸກໆຄົນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການເກື້ອກູນຈາກລັດຖະບານແລ້ວກ່ຽວກັບການປັບປຸງໂຄງສ້າງຄາລາໄຟຟ້າໃໝ່ ທີ່ມີລາຄາດຽວ ຄື 710 ກີບ/kWh ແຕ່ວ່າຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບຕ່ຳທີ່ມີຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 80% ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟ້ຟາທັງໝົດທົ່ວປະເທດ ຫຼື ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໜ້ອຍກວ່າ 150 kWh ລົງມາລາຄາຈະຫລຸດ 50% ຄື 355 ກີບ/kWh ຈາກທີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍ 710 ກີບ ຖ້າທຽບກັບຜູ້ຊົມໃຊ້ກາຍ 150 kWh ຂຶ້ນໄປ.

ທ່ານ ບຸນອູ້ມ ສີວັນເພັງ ອຳນວຍການໃຫຍ່ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນລາວໃນບໍ່ດົນມານີ້ກ່ຽວກັບກະແສສັງຄົມທີ່ວ່າຄ່າໄຟຟ້າແພງວ່າ: ການປັບປຸງໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າໃໝ່ນີ້ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນໃນແຕ່ລະໄລຍະຂຶ້ນກັບສະພາບເສດຖະກິດ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ແຕ່ໂຄງສ້າງລາຄາໃໝ່ນີ້ຍັງເປັນລາຄາທີ່ມີການເກື້ອກູນ ຫຼື ຖົມຂຸມຈາກລັດຖະບານຢູ່.

ການຊົມໃຊ້ໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າໃໝ່ ກໍເປັນລາຄາທີ່ແພງຂຶ້ນ ແລະ ຖືກລົງຈາກລາຄາເດີມຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ບາງກຸ່ມ ຕົວຢ່າງ: ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ 0-150 kWh ແມ່ນລາຄາ 355 ກີບ/kWh ເຊິ່ງໄດ້ຫຼຸດ 50% ຈາກລາຄາ 710 ກີບ/kWh ໂດຍຜູ້ຊົມໃຊ້ກຸ່ມນີ້ກວມປະມານ 80% ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ ຫລື ເທົ່າກັບ 1 ລ້ານຄົວເຮືອນ. ສ່ວນທີ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ 151-461 kWh ແມ່ນລາຄາຈະເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍ 30.000 ເຖິງ 50.000 ກີບ. 

ຂະນະຜູ້ທີ່ຊົມໃຊ້ 462 kWh ຂຶ້ນໄປ ແມ່ນຈະໄດ້ຫຼຸດຄ່າໄຟຟ້າລົງຈາກລາຄາເກົ່າຕາມລໍາດັບ, ຕົວຢ່າງ ຜູ້ທີ່ໃຊ້ໄຟເຖິງ 1.000 kWh/ເດືອນ ຈະໄດ້ຫລຸດປະມານ 170.000 ກີບ ຖ້າທຽບກັບລາຄາເກົ່າ.

ທ່ານ ບຸນອູ້ມ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: ສະເພາະຜູ້ທີມີລາຍຮັບປານກາງທີ່ດຳລົງຊີວິດສ່ວນຫຼາຍຢູ່ໃນເມືອງໃຫຍ່ ຫຼື ໃຊ້ໄຟຟ້າເກີນ 150 kWh ທີ່ໄດ້ຈ່າຍ 710 ກີບ/kWh ອາດຈະຖືກກະທົບເພາະໄດ້ຈ່າຍຄ່າໄຟຟ້າແພງຂຶ້ນ ຖ້າທຽບໃສ່ລາຄາເດີມ, ແຕ່ຖ້າທຽບໃສ່ລາຄາຕົ້ນທຶນກໍຍັງໄດ້ຮັບການເກື້ອກູນຢູ່.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ 

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ