Vientiane Times Lao
ມະເຮັງປາກໝົດລູກ ແມ່ນມີຜົນກະທົບຕໍ່ແມ່ຍິງ ເປັນຈໍານວນຫຼາຍ

ມະເຮັງປາກໝົດລູກ ແມ່ນມີຜົນກະທົບຕໍ່ແມ່ຍິງ ເປັນຈໍານວນຫຼາຍ

ພະຍາດມະເຮັງປາກໝົດລູກ ແມ່ນມີຜົນກະທົບຕໍ່ແມ່ຍິງເປັນຈໍານວນຫຼາຍຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ໃນທຸກໆປີ, ມີຈຳນວນແມ່ຍິງລາວປະມານ 320 ຄົນ ເປັນມະເຮັງປາກໝົດລູກ ແລະ ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຈຳນວນນີ້ແມ່ນເສຍຊິວິດ.

ມະເຮັງປາກໝົດລູກ ສ່ວນຫຼາຍມັກເກີດຂຶ້ນໃນແມ່ຍິງຈະເລີນພັນ, ການໃຫ້ວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດນີ້ຈະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດຖ້າວ່າໃຫ້ ໃນເມື່ອອາຍຸຍັງນ້ອຍ. ຍ້ອນເຫດນີ້, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ ອື່ນໆ ຈຶ່ງສະໜັບສະໜູນການໃຫ້ວັກຊີນ ເພື່ອປ້ອງກັນມະເຮັງປາກໝົດລູກແກ່ເດັກຍິງອາຍຸ 10 ຫາ 14 ປີ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ເພື່ອເປັນການຕ້ານພະຍາດດັ່ງກ່າວ, ວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວັກຊີນກັນມະເຮັງປາກໜົດລູກໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແລະ ສື່ມວນຊົນ ອ້ອມຂ້າງ ກະຊວງຖະແຫຼ່ງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໃນວັນທີ 25 ກຸມພາ 2020 ທີ່ ຫໍວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດ.

ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີິ້ ແມ່ນກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແນະ ນໍາພື້ນຖານຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວັກຊີນກັນມະເຮັງປາກໝົດດລູກ, ການເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນວັກຊີນກັນມະເຮັງ ປາກໝົດລູກໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ. ພ້ອມນີ້ ກອງປະຊຸມຍັງມີຈຸດປະສົງຈະເສີມສ້າງການປະສານງານລະຫວ່າງ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອກັນ ໃຫ້ວຽກງານວັກຊີນກັນມະເຮັງປາກໝົດລູກສຳເລັດຜົນໄປດ້ວຍດີ.

ຂ່າວ: ບົວຜັນ

ພາບ: ເພັດໂພໄຊ 

Related Articles

Leave a Reply