Visit BigblueAgency
ມັນຕົ້ນເປັນສິນຄ້າກະສິກໍາທີ່ສົ່ງອອກ ຫຼາຍກວ່າສິນຄ້າກະສິກໍາຊະນິດອື່ນໆຜ່ານ

ມັນຕົ້ນເປັນສິນຄ້າກະສິກໍາທີ່ສົ່ງອອກ ຫຼາຍກວ່າສິນຄ້າກະສິກໍາຊະນິດອື່ນໆຜ່ານ

ດ່ານກັກກັນພືດສາກົນ

ໃນປີ 2023 ຜ່ານມາ ສປປ ລາວ ສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກໍາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ ຜ່ານດ່ານກັກກັນພືດສາກົນ ຈໍານວນ 5,13 ລ້ານໂຕນ, ຄິດເປັນມູນຄ່າທັງໝົດ 1.024 ລ້ານໂດລາ ທຽບໃສ່ແຜນການ ປະຕິບັດໄດ້ 93% (ແຜນການປີ 2023 ແມ່ນ 1.100 ລ້ານໂດລາ), ສາເຫດທີ່ບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນເນື່ອງຈາກໄດ້ມີການປັບປ່ຽນໂຄງສ້າງຂອງຂໍ້ມູນ ໂດຍໄດ້ຕັດອອກບາງລາຍການພືດທີ່ຕິດພັນກັບພາລະບົດບາດຂອງກົມປູກຝັງ, ສະເພາະພືດທີ່ສົ່ງອອກພົ້ນເດັ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນ ມັນຕົ້ນ ມູນຄ່າສົ່ງອອກຫຼາຍກວ່າ 385 ລ້ານໂດລາ, ກ້ວຍ ມູນຄ່າ ຫຼາຍກວ່າ 245 ລ້ານໂດລາ, ສາລີແຂງ ມູນຄ່າ ຫຼາຍກວ່າ 47 ລ້ານ ໂດລາ, ອ້ອຍ ມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 11 ລ້ານ ໂດລາ, ໝາກໂມ ມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 49 ລ້ານ ໂດລາ.

 ສ່ວນຕະຫຼາດສົ່ງອອກ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ສປ ຈີນ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ. ສ່ວນການນຳເຂົ້າພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ ຜ່ານດ່ານກັກກັນພືດ ມີມູນຄ່າທັງໝົດ 109.931.532 ໂດລາ. ການນຳເຂົ້າພືດໃນປີ 2023 ມີ ໄມ້ກະຖິນນາລົງ ຈໍານວນ 327.076 ໂຕນ ມູນຄ່າ 20.794.411 ໂດລາ (ນຳເຂົ້າຈາກ ໄທ, ສະຫະລັດ ອາຣັບອາມິເຣດ, ອິນເດຍ, ຈີນ); ກາກຖົ່ວເຫຼືອງ ຈຳນວນ 51.173 ໂຕນ ມູນຄ່າ 26.933.180 ໂດລາ (ນຳເຂົ້າຈາກ ໄທ ແລະ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ); ແປ້ງມັນຕົ້ນ ຈໍານວນ 28.799 ໂຕນ ມູນຄ່າ 11.732.180 ໂດລາ (ນໍາເຂົ້າຈາກຫວຽດນາມ,ໄທ), ເຂົ້າເມັດຫັກ ຈໍານວນ 19.437 ໂຕນ ມູນຄ່າ 2.327.830 ໂດລາ (ນຳເຂົ້າຈາກ ໄທ, ຫວຽດນາມ), ເຂົ້າວີດ (ເຂົ້າຝ້າງ) ຈຳນວນ 17.174 ໂຕນ ມູນຄ່າ 11.879.321 ໂດລາ (ນຳເຂົ້າຈາກ ໄທ, ຫວຽດນາມ).

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວ: ຕະວິນຍານ

Related Articles

Leave a Reply