Vientiane Times Lao
ມາດຕະການດ້ານການເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19

ມາດຕະການດ້ານການເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດ COVID-19

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ອອກແຈ້ງກ່ຽວກັບມາດຕະການຕ່າງໆ ໃນການເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19.

ມາດຕະການຕ່າງໆ ຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມີຜົນບັງຄັບ ໃຊ້ຈົນຮອດວັນທີ 20 ເມສາ 2020 ເຊິ່ງລວມມີ ມາດຕະການດ້ານວີຊາ, ການເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ຂອງພົນລະເມືອງລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງດ້າວທີ່ອາໄສ ຢູ່ສປປ ລາວ ແລະ ການເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ຂອງຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ. 

ມາດຕະການດ້ານວີຊາ

1.ໂຈະການອອກວີຊາກັບດ່ານສາກົນ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ.

2. ໂຈະການອອກວີຊາທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ບັນດາສໍານັກງານຜູ້ຕາງໜ້າ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາຢູ່ຕ່າງປະເທດ.

3. ໂຈະການອອກວີຊາອອນລາຍ.

4. ໂຈະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຍົກເວັ້ນວີຊາ ໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງປະເທດອາຊຽນ ແລະ ພົນລະເມືອງຂອງປະເທດທີີ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາຍົກເວັ້ນວີຊາທັງຝ່າຍດຽວ ແລະ ສອງຝ່າຍ ກັບ ສປປ ລາວ (ຍົກເວັ້ນໜັງສືຜ່ານແດນການທູດ ແລະ ລັດຖະການ).

5. ພິຈາລະນາອອກວີຊາປະເພດອື່ນໆ (ຍົກເວັ້ນວີຊາທ່ອງທ່ຽວ) ໂດຍຜ່ານສໍານັກງານຜູ້ຕາງໜ້າ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເທົ່ານັ້ນ. ການປະກອບເອກະສານຂໍວີຊາ ນອກຈາກເອກະສານ ທີີ່ຕ້ອງການຕາມລະບຽບໃນການຂໍວີຊາແລ້ວແມ່ນຈໍາເປັນຈະຕ້ອງມີໃບຢັັ້ງຢືນສຸຂະພາບ ຄັດຕິດມາພ້ອມ. ແບບຟອມໃບຢັ້ງຢືນນສຸຂະພາບດັ່ງກ່າວສາມາດດາວໂລດເອົາຢູ່ໃນເວັບໄຊທາງການຂອງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ (www.mofa.gov.la).

ການເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ຂອງພົນລະເມືອງລາວ ແລະ ຄົນຕ່າງດ້າວທີີ່ອາໄສ ຢູ່ ສປປ ລາວ

-ໃນກໍລະນີມີຄວາມຈໍາເປັນ ໄປວຽກທາງລັດຖະການ, ປົວສຸຂະພາບ ຫຼື ກໍລະນີອືີ່ນໆ ສາມາດເດີນທາງກັບເຂົ້າສປປ ລາວ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

-ການເດີນທາງອອກນອກປະເທດ ເພືີ່ອຈຸດປະສົງທ່ອງທ່ຽວ, ຢ້ຽມຢາມ, ຄ້າຂາຍຍ່ອຍ ແມ່ນບໍ່ອະນຸຍາດ.

ການເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ຂອງຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ

-ຜູ້ທີີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດວີຊາ ຈາກສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ສະຖານກົງສຸນໃຫຍ່, ຫ້ອງການກົງສຸນ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາຕ່າງປະເທດ ສາມາດເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ພ້ອມທັງໃຫ້ຂໍ້ມູນການເດີນທາງຢ່າງລະອຽດ.

-ຜູ້ທີີ່ໄດ້ຮັບວີຊາເຂົ້າ-ອອກຫຼາຍເທື່ອ ຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ: ນັກລົງທຶນ, ຊ່ຽວຊານ ຖ້າມີວຽກຈໍາເປັນ ແມ່ນເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

-ພົນລະເມືອງຂອງບັນດາປະເທດທີີ່ມີຊາຍເແດນຕິດຈອດ ແລະ ມີສັນຍາຂ້າມແດນ ກັບ ສປປ ລາວ ທີ່ນໍາໃຊ້ປື້ມຜ່ານແດນ, ໃບຜ່ານແດນຊົົ່ວຄາວ ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປັນເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ເພືີ່ອຈຸດປະສົງທາງລັດຖະການ, ຂົນສົົ່ງສິນຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່, (ຍົກເວັັ້ນເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວ, ຢ້ຽມຢາມ) ເຈົ້າໜ້າທີີ່ ຕມ ປະຈໍາດ່ານ ຈະພິຈາລະນາອະນຸມັດໃຫ້ເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ ຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ຢູ່າງເຂັ້ມງວດ.

-ສໍາລັບ ຜູ້ທີີ່ມີຈຸດປະສົງຢາກຕໍ່ເວລາພັກເຊົາຊົ່ວຄາວ ກໍສາມາດສະເໜີຕໍ່ໄດ້ໂດຍກົງຢູ່ ກົມຕໍາ ຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງ ແລະ ກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງ ໃນທົ່ວປະເທດ:

1. ຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ ທີີ່ໄດ້ຮັບວີຊາ ແລະ ເດີນທາງເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ຢ່າງຖືກ ຕ້ອງ ແລະ ໄດ້ຕໍ່ເວລາພັກເຊົາ 02 ຄັ້ງແລ້ວ, ຖ້າເດີນທາງອອກ ສປປ ລາວ ບໍ່ໄດ້ ເນືີ່ອງຈາກສະ ພາບຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19, ສາມາດຂໍຕໍ່ເວລາພັກເຊົາຕືີ່ມໄດ້.

2. ຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ ທີີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ຕາມສັນຍາຍົກເວັ້ນວີຊາ ສອງຝ່າຍ, ຝ່າຍດຽວ ຖ້າເດີນທາງອອກ ສປປ ລາວ ບໍ່ໄດ້ ເນື່ອງຈາກສະພາບຂອງການແຜ່ລະ ບາດ ຂອງພະຍາດ COVID19, ສາມາດສະເໜີຂໍຕໍ່ເວລາພັກເຊົາຕື່ມໄດ້.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນກະຊວງການຕ່າງປະເທດ)

ພາບ: Vilaysone Lithsounthone  

Related Articles

Leave a Reply

error: ສົນໃຈຂໍ້ມູນ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງບັນນາທິການ