Visit BigblueAgency
ມີ 885 ກິດຈະການ ທີ່ຂຸດຄົ້ນກ່ຽວກັບແຮ່ທາດຢູ່ລາວ

ມີ 885 ກິດຈະການ ທີ່ຂຸດຄົ້ນກ່ຽວກັບແຮ່ທາດຢູ່ລາວ

ສະພາແຫ່ງຊາດແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລັດຖະບານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕັັ້ງໜ້າໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ຊຶ່ງ ມີ 885 ກິດຈະການ ໃນທົ່ວປະເທດ.

ທ່ານ ບຸນປອນ ສີສຸລາດ ກໍາມະການຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານກໍາມາທິການເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 9 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດວ່າ: ລັດຖະບານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕັັ້ງໜ້າໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໂດຍສະເພາະແຮ່ທາດ, ຫິນຜາ, ຫິນແຮ່ ແລະ ຊາຍ ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ ລວມທັງນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼາຍສະບັບ ເປັນຕົ້ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ, ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ, ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການກໍ່ສ້າງ, ລັດຖະບັນຍັດປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍອັດຕາຄ່າຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ.

ທ່ານ ບຸນປອນ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ນອກນັ້ນ, ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ລົງຕິດຕາມ ກວດກາ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານແຮ່ທາດ, ແນໃສ່ ເຮັດໃຫ້ການອະນຸຍາດ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາການດໍາເນີນກິດຈະການດັ່ງກ່າວໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ທັງຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ທີີ່ມີຈໍາກັດ.

ຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ມີ 885 ກິດຈະການກ່ຽວກັບການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ລວມທັງ ຫິນຜາ, ຫິນແຮ່ ແລະ ຊາຍ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ທີ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ອະນຸຍາດ ແລະ ຍັງດໍາເນີນການຢູ່ ໃນປັດຈຸບັນ, ໃນນີ້ ສູນກາງອະນຸຍາດ ມີ 320 ກິດຈະການ ຊຶ່ງ ຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນຊອກຄົົ້ນ ແລະ ສໍາຫຼວດ 113 ກິດຈະການ, ຂັັ້ນຕອນສຶກສາບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ 65 ກິດຈະການ ແລະ ກິດຈະການທີ່ຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງມີທັງໝົດ 142 ກິດຈະການ. ນອກນັັ້ນ ຂັັ້ນທ້ອງຖິ່ນ (ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່) ໄດ້ອະນຸຍາດ ໃຫ້ຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດອະໂລຫະສໍາລັບການກໍໍ່ສ້າງ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ມີ 565 ກິດຈະການ.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ

ພາບ: ສົມພາວັນ

Related Articles

Leave a Reply