Visit BigblueAgency
ລັດຈະແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນໂດຍສຸມໃສ່ 5 ວຽກງານ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດຈະສຸມໃສ່ 6 ວຽກງານ

ລັດຈະແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນໂດຍສຸມໃສ່ 5 ວຽກງານ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດຈະສຸມໃສ່ 6 ວຽກງານ

ທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບຮ່າງວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ຮ່າງວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນ ເທື່ອ​ທີ 1 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ທີ່ໄດ້ໄຂຂຶ້ນເມື່ອວັນທີ 5 ສິງຫາ 2021 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ວຽກຈຸດສຸມຂອງວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ໂດຍສັງລວມແລ້ວປະກອບມີ 5 ວຽກງານຈຸດສຸມ ຄື: ສົ່ງເສີມການຜະລິດເພືີ່ອທົດແທນການນໍາ ເຂົ້າ ແລະ ເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ ເພືີ່ອສ້າງຖານລາຍຮັບທີີ່ເຂັ້ມແຂງ (ຫັນປ່ຽນຈາກສັງຄົມຊົມໃຊ້ ຫຼາຍກວ່າໄປສູ່ສັງຄົມການຜະລິດຫຼາຍຂື້ນ), ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການເກັບລາຍ ຮັບງົບປະມານ, ສົ່ງເສີມການປະຢັດ, ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ ແລະ ຍົກສູງປະສິດທີຜົນ ການລົງທຶນ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ແລະ ການແກ້ໄຂໜີ້ສິນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ (ສໍາລັບ ດ້ານການປະຢັດແມ່ນຈະປັບປຸງນິຕິກໍາ ໃນການນໍາໃຊ້ລົດປະຈໍາຕໍາແໜ່ງ ແລະ ລົດບໍລິຫານລັດ, ການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານບໍລິຫານລັດ, ການຮັບແຂກ, ການເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານ ແລະ ການຈັດ ງານບຸນຕ່າງໆ ໃນການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ແຕ່ລະຂັົ້ນ ທີີ່ນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂອງລັດ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນ ເອກະພາບກັນ, ສໍາລັບການລົງທຶນ ແມ່ນຈະປັບປຸງນະໂຍບາຍການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ສອດຄ່ອງ, ມີຈຸດສຸມ ແລະ ຮັບປະກັນທາງດ້ານປະສິດທິຜົນ), ສ້າງສະຖຽນລະພາບດ້ານການ ເງິນ, ຍົກສູງປະສິດທິພາບການຄຸູ້ມຄອງລັດດ້ວຍກົດໝາຍ ໂດຍຈະປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົນໄກຕ່າງໆ ໃຫ້ຄ່ອງຕົວກວ່າເກົ່າ.

ທ່ານ ພັນຄໍາໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ສໍາລັບວຽກຈຸດສຸມໃຫຍ່ຂອງວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ໂດຍສັງລວມແລ້ວປະກອບມີ 6 ວຽກງານ ຄື: ສ້າງຄວາມຮັບຮູູ້ເຂົ້າໃຈຜົນຮ້າຍຂອງຢາເສບຕິດໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ທັງສຶກສາອົບຮົມ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແນວທາງນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງພັກ-ລັດ, ສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາໃຕ້ກົດໝາຍ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາຢາເສບຕິດ, ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຂອງອົງການປົກປ້ອງກົດໝາຍ, ອົງການຕຸລາການ ແລະ ພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕໍ່ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ, ຍົກສູງປະສິດທິພາບ ດ້ານການຄູ້ມຄອງ ແລະ ຊີ້ນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮອບດ້ານ, ປັບປຸງຂີດຄວາມສາມາດ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ທີີ່ເກີດຂື້ນຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຂອງການຈັດຕັ້ງ ຕ່າງໆກ່ຽວຂ້ອງ, ເພີີ່ມທະວີວຽກງານການຮ່ວມມືສາກົນ.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ 

Related Articles

Leave a Reply