Visit BigblueAgency
ລາວຊ່ວຍລາວໂດຍການຫັນມາຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ

ລາວຊ່ວຍລາວໂດຍການຫັນມາຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ

ຖ້າປະຊາຊົນລາວທຸກຊັ້ນຄົນຊ່ວຍກັນຫັນມາຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນລາວ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການຂ້າມໄປຊື້ສິນຄ້າຢູ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານແມ່ນວິທີໜຶ່ງ ຫຼື ທາງອອກໜຶ່ງທີ່ສາມາດຊ່ວຍປະເທດຊາດໃນທ່າມກາງເສດຖະກິດໃນປັດຈຸບັນ ພ້ອມທັງຊ່ວຍບໍ່ໃຫ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຮົ່ວໄຫຼອອກນອກປະເທດ.

Related Articles

Leave a Reply