Visit BigblueAgency
ສປປ ລາວ ລິເລີ່ມການປະເມີນຜົນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສ້າງການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອແບບຍືນຍົງໃນທົ່ວປະເທດ.

ສປປ ລາວ ລິເລີ່ມການປະເມີນຜົນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສ້າງການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອແບບຍືນຍົງໃນທົ່ວປະເທດ.

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ) ຮ່ວມກັບ ສະຖາບັນການເຕີບໂຕສີຂຽວສາກົນ ສປປ ລາວ (GGGI) ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມລິເລີ່ມກິດຈະກຳໂຄງການ, ເພື່ອເຮັດການສຶກສາ-ປະເມີນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສ້າງການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອແບບຍືນຍົງໃນທົ່ວປະເທດ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2024, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນາງ ພັກກາວັນ ພິດສະໄໝ, ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ ຈາກກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ທ່ານ ວິລະພົນ ນວນແສງສີ, ຮອງຫົວໜ້າກົມສິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ທ່ານ ໂຣວັນ ເຟຣເຊີ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນການເຕີບໂຕສີຂຽວສາກົນ ສປປ ລາວ.

ການປະເມີນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອແຫ່ງຊາດ ແມ່ນໜຶ່ງໃນກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ ແລະ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຂົ້າໃຈສະພາບການຂອງປະເທດໃນທາງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ, ສິ່ງທ້າທາຍ, ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ  ແລະ ລະບຽບການແຫ່ງຊາດ. ໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະເມີນດັ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ສປປ ລາວ ສາມາດລະບຸເຖິງໂອກາດການລົງທຶນ ແລະ ສ້າງຂໍ້ສະເໜີແນະໃນການປັບປຸງການປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອແບບຍືນຍົງ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມມຸ່ງໝາຍໃນການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເປົ້າໝາຍສາທາລະນະສຸກ.

ໂຄງການການຮ່ວມມືອາຊຽນ-ສ.ເກົາຫຼີໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອໃນຕົວເມືອງແບບຍືນຍົງ ໄດ້ລິເລີ່ມຂຶ້ນໃນເດືອນທັນວາ 2023 ທີ່ສິງກະໂປ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອລະດົມທຶນໃຫ້ໄດ້ 100 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍກາກບອນໃຫ້ໄດ້ 6 ລ້ານໂຕນ, ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃນຂະແໜງການສີຂຽວໃຫ້ແກ່ 1300 ຄົນ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາກອນ 4 ລ້ານຄົນໃນອາຊຽນສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອແບບຍືນຍົງ. 

ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກກອງທຶນຮ່ວມມືອາຊຽນ-ສ.ເກົາຫຼີ (AKCF) ແລະ ໄລຍະເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການແມ່ນແຕ່ປີ 2023-2026.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ພັກກາວັນ ພິດສະໄໝ ກ່າວວ່າ: ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຖືເປັນນິມິດໝາຍທີ່ດີໃນການລິເລີ່ມໂຄງການທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຄຽງຄູ່ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອໃຫ້ບັນລຸແຜນການ 05 ປີ ຂອງ ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງວຽກງານບູລິມະສິດ ພາຍໃຕ້ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ ຄັ້ງທີ 9 ກໍ່ຄືການເຕີບໂຕສີ ຂຽວ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໂດຍສະເພາະການບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ໃນຕົວ ເມຶອງ.

ອີງຕາມແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ລະຫວ່າງ ເດືອນພຶດສະພາ-ເດືອນກໍລະກົດ 2024, ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ ແລະ ກົມສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ) ແລະ GGGI ຈະຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເຮັດບົດສຶກສາປະເມີນ ໂດຍຈະເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ລົງສຳຫຼວດກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ວິເຄາະການປະຕິບັດທີ່ໄດ້ຜົນທີ່ສຸດ. 

ໃນນັ້ນທີມງານຈະເນັ້ນໃສ່ການສຶກສາກ່ຽວກັບການບໍລິການການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອພື້ນຖານໃນປະຈຸບັນ ລວມທັງ ການປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ລະບຽບການທີ່ມີຢູ່ ແລະ ຈະພັດທະນາການສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການກໍາຈັດສິ່ງເສດເຫຼືອໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. 

ການປະເມີນດັ່ງກ່າວຈະເປັນຫຼັກຖານໃນການກຳນົດປັບປຸງກົດໝາຍແຫ່ງຊາດທີ່ມີຢູ່ປັດຈຸບັນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດ ແລະ ຂໍ້ແນະນຳການຄຸ້ມຄອງຂອງພາກພື້ນໃນອາຊຽນ. ການປະເມີນນີ້ຄາດວ່າຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ແລະ ຄວາມເປັນມາຂອງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອ ເພື່ອກະກຽມ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສະບັບທີ 10 ອີກດ້ວຍ. ນອກຈາກນັ້ນກໍຍັງຄາດວ່າຈະສາມາດກໍານົດໂອກາດການລົງທຶນ ແລະ ການຫັນປ່ຽນໃນຂະແໜງການ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍລະດົມທຶນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 25 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ທ່ານໂຣວັນ ເຟຣເຊີ ກໍໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮ່ວມມືໃນການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍແນໃສ່ດຶງດູດການລົງທຶນສີຂຽວ ແລະ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຂໍ້ມູນ, ແນວຄິດ, ຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນຕໍ່ການພັດທະນາພາກສ່ວນ ຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອແຫ່ງຊາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ປະກອບເຂົ້າໃນ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝັດ 50 ທ່ານ ຈາກພາກລັດ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ຂແໜງການພາກເອກະຊົນ ແລະ ບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາ. ເຊິ່ງເປັນການຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງການຮ່ວມມືອັນແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ເປັນເວທີເຄືອຂ່າຍໃຫ້ແກ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍຕ່າງໆ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອແບບຍືນຍົງຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ອາຊຽນ. 

Related Articles

Leave a Reply