Visit BigblueAgency
ແຮງງານເດັກນ້ອຍ 72 ລ້ານກວ່າຄົນ ຍັງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ

ແຮງງານເດັກນ້ອຍ 72 ລ້ານກວ່າຄົນ ຍັງມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງອົງການແຮງງານສາກົນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນທົ່ວໂລກເຄີຍມີຈຳນວນເດັກນ້ອຍເຖິງ 215 ລ້ານຄົນ ເຮັດວຽກຢ່າງໜັກໜ່ວງ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ ການຂອງປະເທດຊຶ່ງເອີ້ນວ່າແຮງງານເດັກ ຈຳນວນ ດັ່ງກ່າວໄດ້ຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງນັບແຕ່ປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນແມ່ນຍັງເຫຼືອອີກປະມານ 152 ລ້ານຄົນ ໃນນັ້ນ 72,5 ລ້ານຄົນ ເປັນແຮງງານເດັກແບບຮ້າຍແຮງ ຊຶ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ວັນທີ 12 ມິຖຸນາ ຂອງທຸກໆປີ ເປັນວັນຕ້ານການນຳໃຊ້ແຮງງານເດັກ ຊຶ່ງພິເສດໃນປີນີ້ອົງການແຮງງານສາກົນ (ILO) ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບເດັກ (UNICEF) ໄດ້ກໍານົດເອົາປີ 2021 ເປັນປີສາກົນ ເພື່ອລຶບລ້າງການນຳໃຊ້ແຮງງານເດັກໃນທຸກຮູບແບບ ໂດຍບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງມະຕິຕົກລົງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເລກທີ 72/327 ທີ່ປະກາດໃຫ້ປີ 2021 ເປັນປີສາກົນເພື່ອລຶບລ້າງການນຳໃຊ້ແຮງງານເດັກ ຊຶ່ງຈະເປັນໂອກາດສຳຄັນໃນການເລັ່ງລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ຊຶ່ງພັດທະນາມາຈາກເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແຫ່ງສະຫັດສະວັດ (MDGs) ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດງານໃນຂົງເຂດການພັດທະນາທີ່ສຳຄັນໃຫ້ສຳເລັດທັງໝົດພາຍໃນປີ 2030 ຫຼື ບັນລຸເປົ້າໝາຍ SDGs 8,7 ກ່ຽວກັບການສິ້ນສຸດການນຳໃຊ້ເດັກເຮັດວຽກທີ່ເຂົ້າຂ່າຍເປັນແຮງງານເດັກພາຍໃນປີ 2025, ສິ້ນສຸດການນໍາໃຊ້ແຮງງານແບບບັງຄັບ ແລະ ການເປັນຂ້າທາດ ໃນປີ 2030.

ສຳລັບ ສປປ ລາວ ລັດຖະບານຍາມໃດກໍໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເອົາຈິງເອົາຈັງຕໍ່ກັບວຽກງານປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງເດັກ ສະແດງອອກໂດຍການກຳນົດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວກັບເດັກເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ໄດ້ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີເດັກ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ບັນດານິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ, ແຜນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງການນຳໃຊ້ແຮງງານເດັກ ໄລຍະປີ 2014-2020, ນອກນັ້ນວຽກງານລຶບລ້າງການນຳໃຊ້ແຮງງານເດັກກໍໄດ້ນອນຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາວຽກງານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ; ແຜນສົ່ງເສີມວຽກທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນທຳສຳລັບ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະ 2017-2021; ແຜນພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ, ແຜນຍຸດທະສາແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍແມ່ ແລະ ເດັກ ລວມທັງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 8 (2015-2020). ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດແຜນງນແຫ່ງຊາດເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະ ລຶບລ້າງການນຳໃຊ້ແຮງງານເດັກໄລຍະ 2021 – 2025/2030 ອິກດ້ວຍ.

 

ຂໍ້ມູນ: ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

Related Articles

Leave a Reply