Visit BigblueAgency
ເສດຖະກິດຂອງລາວປີ 2024ນີ້ ອາດມີສິ່ງທ້າທາຍກວ່າປີ 2023

ເສດຖະກິດຂອງລາວປີ 2024ນີ້ ອາດມີສິ່ງທ້າທາຍກວ່າປີ 2023

ໃນປີ 2024​ ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວດີຈາກ 4,4% ໃນປີ 2023 ມາເປັນ 4,5%, ແຕ່ເສດຖະກິດຍັງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍ ທີ່ບໍ່ແຕກຕ່າງຈາກປີຜ່ານມາ ແລະ ອາດທ້າທາຍກວ່າປີ 2023 ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທາງດ້ານການເມືອງ ຢູ່ຂົງເຂດຕາເວັນອອກກາງ ຍັງຈະສືບຕໍ່ແກ່ຍາວ ຊຶ່ງຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ລາຄາສິນຄ້າທີ່ເປັນປັດໄຈການຜະລິດໂດຍສະເພາະໝວດພະລັງງານສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ເປັນແຮງກົດດັນອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນຫຼາຍປະເທດທົ່ວໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຫຼາຍທະນາຄານກາງຂອງແຕ່ລະປະເທດໃນທົ່ວໂລກ ຈະດໍາເນີນນະໂຍບາຍເງິນຕາໃນທິດທາງທີ່ຮັດກຸມ ໂດຍສະເພາະທ່າອ່ຽງການຮັກສາຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍນະໂຍບາຍໃນລະດັບສູງໄວ້ ເພື່ອຮັບມືກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເງິນເຟີ້ ຊຶ່ງການດໍາເນີນນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວຈະສ້າງຄວາມຜັນຜວນໃຫ້ແກ່ຕະຫຼາດເງິນ ແລະ ຕະຫຼາດທຶນໃນສາກົນ.

ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ສປປ ລາວ ຍັງເປັນປະເທດນໍາເຂົ້າ, ມີການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ຕະຫຼາດການເງິນກັບສາກົນ, ມີການນໍາໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຫຼາຍສະກຸນໃນສັງຄົມ ແລະ ມີພັນທະໜີ້ສິນຕໍ່ຕ່າງປະເທດຍັງຢູ່ໃນລະດັບສູງ. ຈາກປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້ ຍັງເປັນແຮງກົດດັນໃຫ້ອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ລະດັບອັດຕາເງິນເຟີ້.

ຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານ ແຫ່ງປະເທດລາວ

Related Articles

Leave a Reply