Vientiane Times Lao
ໄຟຟ້າອາດຈະບໍ່ພໍໃຊ້ ໃນຊ່ວງເດືອນ ມີນາ-ມີຖຸນາ ປີ 2020

ໄຟຟ້າອາດຈະບໍ່ພໍໃຊ້ ໃນຊ່ວງເດືອນ ມີນາ-ມີຖຸນາ ປີ 2020

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ອອກແຈ້ງການໃນວັນທີ 10 ກຸມພາ 2020 ວ່າ: ຂໍຄວາມຮ່ວມມືໃນການ ປະຢັດພະລັງງານໄຟຟ້າ ໃນໄລຍະ ເວລາ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການພະລັງ ງານໄຟຟ້າຈຳນວນຫຼາຍ (Peak Load) ຂອງແຕ່ລະວັນ ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 13:00 ໂມງ ເຖິງ ເວລາ 23:00 ໂມງ ນັບແຕ່ເດືອນ ມີນາ 2020 ໄປຮອດ ທ້າຍເດືອນ ມີຖຸນາ ປີ 2020.

ໃນໄລຍະເວລາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຄວາມ ສ່ຽງຫຼາຍທີ່ອາດຈະມີກໍລະນີໄຟຕົກ, ໄຟມອດ ຫຼື ອາດຈະສະໜອງໄຟຟ້າ ບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການເທົ່າທີ່ ຄວນ ເຊິ່ງອາດຈະສ້າງຄວາມລໍາຄານ ຫຼື ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແກ່ຜູ້ຊົມ ໃຊ້ໄຟຟ້າທຸກປະເພດໃນບາງບໍລິເວນ. ເນື່ອງຈາກ ໃນໄລຍະເວລາລະດູຝົນ ປີ 2019 ມີປະລິມານນໍ້າຝົນໄຫຼເຂົ້າ ອ່າງໜ້ອຍ ສະເລ່ຍມີພຽງແຕ່ 50% ທຽບກັບແຜນການ ,ເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ ປີ 2020 ຫຼຸດລົງ.

ດັ່ງນັ້ນ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຂໍຄວາມຮ່ວມມື ຈາກທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ຈົ່ງປະຢັດ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ໃນຊ່ວງເວລາດັ່ງກ່າວ.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ

Related Articles

Leave a Reply