Vientiane Times Lao

ການກັບມາຄັ້ງຍິ່ງໃຫຍ່ກັບ “STYLE Bangkok”

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າ Life Style ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແບບຄົບຊຸດໃນພູມມີພາກ ກະຊວງການຄ້າ ໝັ້ນໃຈມູນຄ່າການສັ່ງຊື້ທະລຸເປົ້າ ສົ່ງເສີມພາບລັກອຸດສາຫະກຳ Life Style ຂອງໄທສູ່ສາກົນ            ບາງກອກ, 18 ຕຸລາ 2562: ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ກະຊວງການຄ້າ (DITP) ເນັ້ນໜັກ ແລະ…